Admitere studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2019 -

 

Proba 1 – TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

21 septembrie 2019, orele 9:00 – 12:00, Sala 3.2

Proba 2 – SUSȚINEREA PROIECTULUI DE CERCETARE

21 septembrie 2019, orele 14:00 – 18:00, Sala 3.2
Comisiile 1 - 3

Subdomeniile: Drept constituțional, Drepturile omului, Drept penal

Proba 2 – SUSȚINEREA PROIECTULUI DE CERCETARE

21 septembrie 2019, orele 14:00 – 18:00, Sala 3.4
Comisiile 4 - 9

Subdomeniile : Drept civil, Drept comercial, Dreptul proprietății intelectuale, Drept procesual civil

 

1. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat, pentru anul universitar 2018-2019

2. Extras din Regulamentul SDFD cu privire la selecția și admiterea studenților doctoranzi

Art. 4 Selecţia şi admiterea studenţilor doctoranzi

(1)Admiterea în programele de studii ale S.D.F.D. se face în două etape : selecţia candidaturilor şi concursul.

(2) Selecţia candidaţilor pentru programele S.D.F.D. se face dintre absolvenţii programelor de master în drept sau în domenii conexe dreptului (ştiinţe politice şi administrative, economie şi administrarea afacerilor, filozofie, lingvistică, teologie etc.) pe baza evaluării cercetării ştiinţifice prealabile şi a proiectului de cercetare propus de candidat.

(3) Candidaţii se vor înscrie online, până la 15 iulie, ataşând cererii de înscriere C.V.-ul, copii ale rezultatelor cercetării anterioare, ale actelor de studii, acte care dovedesc cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională şi un proiect de cercetare care trebuie să includă :

a) importanţa şi actualitatea temei de cercetare propuse, precum şi încadrarea acesteia în domeniile prioritare propuse de conducătorii de doctorat afiliaţi S.D.F.D. ;

b) limitele abordărilor curente, prin analiza stadiului actual al cunoaşterii în domeniul temei de cercetare propuse, care să includă şi o bibliografie relevantă;

c) elemente de dificultate ale temei de cercetare ;

d) elementele de originalitate pe care cercetarea temei propuse le aduce în domeniu, raportat la stadiul actual al cunoaşterii ;

e) planul de lucru eşalonat pe durata studiilor doctorale, ce descrie modul de organizare şi planificare al proiectului în raport cu obiectivele propuse ;

f) un proiect de structurare a viitoarei teze de doctorat.

(3) Evaluarea candidaturilor se va face de către comisia de admitere, care le poate admite sau respinge. Rezultatele evaluării vor fi comunicate candidaţilor până la 05 septembrie.

(4) Candidaţii declaraţi admisibili se pot înscrie, conform Regulamentului I.O.S.U.D.- U.Cv., în faza următoare a procesului de admitere, care va cuprinde o probă scrisă în domeniul teoriei generale a dreptului, desfăşurată pe baza unei programe aprobate anual de către Consiliul S.D.F.D., şi o susţinere a proiectului de cercetare în faţa comisiei de admitere.

3. Domeniile prioritare de cercetare propuse de conducătorii de doctorat. Sunt cele afișate la fiecare conducător de doctorat pe site.

4. Procedura de preînscriere în vederea selecției candidaturilor 2019.

Candidații se vor preînscrie online, până la data de 15 iulie 2019

Pentru preînscriere candidații vor folosi contul personal pe gmail.com

Înainte de preînscriere, candidații vor pregăti următoarele documente:

Cererea de înscriere:

a) se descarcă fișa de înscriere.
b) se printează la imprimantă
c) se completează
d) se scanează într-un fișier în format pdf.

Fotografia candidatului într-un fișier în format jpeg.
CV-ul candidatului într-un fișier în format pdf.
Copii ale rezultatelor cercetării anterioare (dacă este cazul) scanate într-un singur fișier în format pdf.
Copii ale diplomei de licență cu supliment și ale diplomei de master cu supliment scanate într-un singur fișier în format pdf.
Acte care dovedesc cunoașterea unei limbi străine scanate într-un singur fișier în format pdf.
Proiectul de cercetare într-un fișier în format pdf.

Dupa ce au pregătit documentele de mai sus candidații vor completa formularul online - (dimensiunea maximă a unui fișier este de 10MB).

5. Informații cu privire la înscrierea candidaților declarați admisibili în prima etapă a admiterii (selecția candidaturilor) în etapa a doua Concursul de admitere:

- Locurile scoase la concurs. Vor fi precizate în momentul alocării de către Minister.
- Actele necesare.
- Locul de înscriere.
- Tematica și bibliografia pentru proba „Teoria generală a dreptului”
- Calendarul concursului de admitere.

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT
SCOALA DOCTORALĂ

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

În conformitate cu Regulamentul SDFD şi Calendarul admiterii la doctorat în sesiunea septembrie 2019 aprobat de Scoala Doctorală a Universităţii din Craiova

I. PROBA SCRISĂ la disciplina TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI se va desfăşura în data de 21 SEPTEMBRIE 2019, între orele 9:00 -12:00.
Planificarea candidaţilor pe săli şi detaliile organizatorice vor fi comunicate după perioada de înscriere.

II.SUSŢINERE A PROIECTULUI DE CERCETARE se va desfăşura în data de 21 SEPTEMBRIE 2019, între orele 14:00 -18:00.
Planificarea candidaţilor pe săli şi detaliile organizatorice vor fi comunicate după perioada de înscriere.

DIRECTOR SCOALĂ DOCTORALĂ,

PROF. UNIV. DR. DAN CLAUDIU DĂNIŞOR

 

Întocmit,
Secretar SDFD Cristina Balosu