Cercetare studenţi-doctoranzi domeniul Drept 2010-2015

Nr. crt. Numele şi prenumele doctorandului Titlul lucrării şi autorii

A

Lucrare Publicată Revista: Nume revistă, ISSN (ISBN), editură, localitate, ţară, vol., nr., lună, an, nr. paginilor. Proceedings: Nume conferinţă, acronim, localitate, ţară, ISBN (ISSN), vol., lună an, nr. paginilor.

[BDI]

B

Lucrare Prezentată Nume conferinţă (sau altă manifestare ştiinţifică), acronim, localitate, ţară, lună, an, pagină din programul conferinţei cu lucrarea.

C

Lucrare

Publicată

Nume

Lucrare,

ISBN,

editură, localitate, ţară,lună, an, număr de pagini.

1. Teodorescu (Calotă) Adela Vague legal concepts: Citizenship and nationality; Teodorescu (Calota) Adela International Conference of PhD Students in Law, Timişoara, România, 16-17 Mai, 2014.
Implicaţiile revizuirii constituţiei asupra evoluţiei statului român; Teodorescu (Calotă) Adela Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Sibiu, România, 23-24 Mai, 2014, p. 14.

Legal Interpretation:

A ‘Janus-Faced’ Concept; Teodorescu (Calotă) Adela

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques,

ISSN-L 1584-224X,

Editura Universitaria Craiova, România,

nr. 42, iunie, 2014, p. 79-88.

[EBSCO, Proquest Central, Index Copernicus, DOAJ Directory of Open Access Journals, Intute: Social Sciences, KVK Catalogue, Gale Cengage Learning]

Constitutional reviews: a step forth towards achieving „Constitutional Identity”; Teodorescu (Calotă) Adela

Revista de Drept Public,

ISSN 1224-4872, Editura Universul Juridic   Bucureşti, România,

nr. 2,aprilie- iunie, 2014, p. 82-88.

[BDI]

Sources of Vagueness and Ambiguity in Law: A Three-Angled Approach; Teodorescu (Calotă) Adela

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, Romania, 12-13 Septembrie, 2014, p. 7.

[Elsevier, H-NET, EIN NEWS, Societa Chimica Italiana, Science DZ.NET]

On Transferable, Fallible and the Individual in Contemporary Legal Conceptualism; Teodorescu (Calotă) Adela

Annual International Conference on Interdisciplinary Studies, Oxford, Marea Britanie, 2-4 Martie, 2015, p. 4.

Jurisprudenţa Postmodernă (Între Lethe şi Mnemosynne); Teodorescu (Calotă) Adela Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul Juridic Între Stabilitate şi Reformă”, Craiova, România, 20-21 Martie, 2015, p. 35.
On Transferable, Fallible and the Individual in Contemporary Legal Conceptualism; Teodorescu (Calotă) Adela

Annulal International Conference on Interdisciplinary Legal Studies Conference Proceedings,

AICILS 2015 (Oxford), ISBN: 978-0-9930368-3-5 (Online), Fle Learning Ltd, martie, 2015, p. 65-73.

On (Non-)Legal Concepts in Past Communism and Present Democracy: ‘Authority’, ‘Power’ and ‘Domination’; Teodorescu (Calotă) Adela International Conference After Communism. East and West Under Scrutiny, Craiova, România, 24-25 Aprilie, 2015, p.54.
On Linguistic “Deficiencies” in the European Legal Division. Part 1: Generalities and Observations; Teodorescu (Calotă) Adela Joint International Conference of Doctoral Students and Post-Doctoral Researchers, Sibiu, România, 5-6 Iunie, 2015, p. 11.
‘A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence’… Translating Worlds of Law; Teodorescu (Calotă) Adela The International Conference POLITICS. DIPLOMACY. CULTURE, Craiova, România, 10-13 iunie, 2015, p. 6.
2. Brăcăcescu Lavinia Nicoleta

Protecţia prezumţiei de nevinovăţie de către judecătorul naţional;

Brăcăcescu Lavinia Nicoleta

Implicaţiile revizuirii constituţiei asupra evoluţiei statului ater,

Sibiu, România 23-24 mai, 2014, p. 11.

The Minor’s Right To Effectively Participate In His Own Trial;

Brăcăcescu Lavinia Nicoleta

International Interdisciplinary conference

Challenges of Transition:The Post-Communist Experience(s),

Bucureşti, România, 30-31 mai, 2014, p. 16.

Insuficienţa prezenţei fizice a minorului în procesul penal;

Brăcăcescu Lavinia Nicoleta

Revista de studii şi cercetări juridice,

ISSN 2284-9394, Editura Academiei Române, Bucureşti, România,

Serie nouă, Anul 3, vol. 59, nr. 2, aprilie-iunie 2014, pp. 184-197.

[EBSCO, ProQuest]

Protecţia drepturilor ”mediată” de normele unionale derivate;

Brăcăcescu Lavinia Nicoleta

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, Romania, 12-13 Septembrie, 2014, p. 5.

[Elsevier, H-NET, EIN NEWS, Societa Chimica Italiana, Science DZ.NET]

3. Lungu Florentina Sorina Aspecte privind armonizarea comunitara a dreptului international al familiei in aterial regimurilor matrimoniale; Lungu Florentina Sorina

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, Romania, 12-13 Septembrie, 2014, p. 8.

[Elsevier, H-NET, EIN NEWS, Societa Chimica Italiana, Science DZ.NET]

Salarizare personal didactic din învăţământul preuniversitar. Diferenţe de drepturi salariale neacordate ca efect al neaplicării Legii nr. 221/2008 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ale personalului din învăţământ pe anul 2008. Art. 268 alin. (1) lit. c) C. muncii. Prescripţie. Regimul juridic aplicabil: Decretul nr. 167/1958 sau dispoziţiile din Noul Cod civil. Art. 6 din Noul Cod civil privind aplicarea în timp a legii civile. Drept intertemporal; Lungu Florentina Sorina, Lungu Laurenţiu-Răzvan

Revista Română de Dreptul Muncii, ISSN 1582 – 7534, Editura Wolters Kluwer, nr. 6, 2014, p. 20 – 47.

[BDI]

Chirii. Despăgubiri. Proprietate publică. Proprietate privată. Utilitate public. Instituirea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţii private afectate de capacităţi energetice; Lungu Florentina Sorina, Lungu Laurenţiu-Răzvan

Revista Română de Jurisprudenţă, ISSN 1844-6450, Editura Universul Juridic, nr. 3, 2014, pp. 15 – 25. [BDI]

Carte funciară. Intabulare. Rectificare carte funciară. Proprietate publică. Proprietate privată. Utilitate publică. Acte ale autorităţilor publice; Lungu Florentina Sorina, Lungu Laurenţiu-Răzvan

Revista Română de Jurisprudenţă, ISSN 1844-6450, Editura Universul Juridic, nr. 5, 2014, pp. 13 – 20. [BDI]

Fiscalitatea raporturilor patrimoniale dintre soţi; Lungu Florentina Sorina Conferinţa internaţională bienală ”Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 20 – 21 martie, 2015, p. 35.
Evoluţia dreptului familiei în materia convenţiei matrimoniale din perspectivă politico-juridică; Lungu Florentina Sorina Joint International Conference of Doctoral Students and Post-Doctoral Researchers, Sibiu, România, 5 – 6th of June, 2015, p. 9.
4. Buzărnescu Maria Mădălina The Right to Personal Image; Buzărnescu Maria Mădălina International Interdisciplinary Conference „Challenges of Transition: The Post-Communist Experience(s)”, Bucharest, Romania, May, 2014, p.17.
Sfera privată a persoanelor publice. Abordare comparativă; Buzărnescu Maria Mădălina

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers,

Craiova, Romania, 12-13 Septembrie, 2014, p.6.

[Elsevier, H-NET, EIN NEWS, Societa Chimica Italiana, Science DZ.NET]

5. Iacob Maria Irina Evoluţia legislativă si natura juridică a dreptului la demnitate; Iacob Maria Irina

Joint International Conference of Doctoral and Post-Doctoral Researchers, Craiova, Romania, 12-13 Septembrie, 2014, p. 5.

[Elsevier, H-NET, EIN NEWS, Societa Chimica Italiana, Science DZ.NET]

Exercitarea dreptului la demnitate şi abuzul de drept; Iacob Maria Irina

Conferinţa Internaţională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, Romania, 20-21 Martie 2015, p. 34.

Human Dignity in the European and International Legislations; Iacob Maria Irina

International Journal of Arts & Sciences – International Conference for Social Sciences and Humanities, Paris, Franţa, 13-16 Aprilie 2015, p. 12.

6. Alexe Andreea Ana-Maria Originea şi fundamentele teoretice ale sistemului constituţional american Revista de Drept Public nr. 3/2014, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, România ISSN 1224-4872, p. 45-61, indexata BDI
Interesul naţional. Câteva consideraţii constituţionale Constituţia şi societatea contemporană. Constitution and contemporary society , ISBN 978-606-28-0085-7, Ed. Universitară, Bucureşti, România, Decembrie, 2014, p. 226-234.
Consideraţii privind corespondenţa naţional-european în analiza conceptului de putere constituantă Workshopul nr. 1 organizat în cadrul proiectului „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextual uniformizării dreptului la nivel European şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, 22-26 septembrie
Câteva repere teoretice privind raportul între puterea constituantă şi suveranitatea naţională Volumul Conferinţei Internaţionale – UNIFORMIZATION OF THE LAW – LEGAL EFFECTSAND SOCIAL, POLITICAL, ADMINISTRATIVE IMPLICATIONS Iaşi, 23-25 octombrie 2014, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, ISBN 978-606-27-0138-3, p. 421-428
Raportul între puterea constituantă şi suveranitatea naţională. Repere actuale Conferinţa naţională cu participare internaţională ”Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică, ed. IV”, Bucureşti, Romania, Noiembrie, 2014, p. 22
Interesul naţional. Câteva consideraţii constituţionale Conferinţa internaţională „Constituţia şi societatea contemporană”, Bucureşti, Romania, Decembrie, 2014, p. 9.
Adaptarea conceptiei Uniunii Europene asupra solidaritatii in dreptul constitutional roman Secon edition of International Conference on „The European Culture for Human Rights. The Right to Happiness”, Bucureşti, Romania, Decembrie, 2014, p. 27.
Metoda istorică şi cea comparativă în cercetarea puterii constituante WORKSHOP-UL nr. 2, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Decembrie, 2014, p. 2.
Repere teoretice în analiza conceptului de putere constituantă CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 33.
Puterea constituantă originară şi puterea constituantă derivată. Delimitări terminologice Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică (Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization), ISBN 978-606-27-0222-9, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, Aprilie, 2014, p. 440-447.
Fundamentarea   constituţională a conceptului de cetăţenie Univers Strategic, ISSN, 2068-1682, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, România, anul VI, nr. 2/2015Mai, 2015, p. 148-155
The relationship between constituent power and national sovereignty some theoretical considerations Law Review,   e-ISSN 2246-9435, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, România, Volume V/2015, Iunie, 2015, p. 4-12.
Constituent Power – the Essence of Democracy Revista de Ştiinţe Politice, ISSN: 365-374, Ed. Universitaria, Craiova, România, nr. 47/2015, AUGUST, 2015, p. 316-325.
Controlul parlamentar. Fundamente teoretice

Univers Strategic   - Revista Universitara Romana de Studii Strategice Interdisciplinare si de Securitate, ISSN: 2067-7464, Ed. Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Bucuresti, România,

nr. 3(23)/2015, Septembrie, 2015, p. 234-247.

The beginnings of moder constitutionalism in the Romanian Principates Fiat Iustitia, ISSN: 1224-4015, Ed. ProUniversitaria, Bucuresti, România, nr. 1/2015, Octombrie, 2015, p. 5-18.
Adunarea Constituantă. Repere teoretice privind legiuitorului constituant CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 33.
Puterea constituantă originară şi puterea constituantă derivată. Delimitări terminologice CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ”DREPTUL ÎNTRE MODERNIZARE ŞI TRADIŢIE. IMPLICAŢII ASUPRA ORGANIZĂRII JURIDICE, POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI DE ORDINE PUBLICĂ”, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015, p. 7.
Constituent power – the essence of democracy FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINY, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 17.
Cetăţenia activă în societatea contemporană. Realitate sau deziderat? Conferinţa tinerilor (Ediţia a 4-a) – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015.
Identificarea bunelor practici din domeniul dreptului constituţional. Strategii de implementare a instrumentelor constituţionale de control cetăţenesc WORKSHOP-UL nr. 3, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 2.
Implicaţii practice, socio-politice, estimate, ale rezultatelor cercetării, efecte şi rezultate asupra sistemului administrativ în cercetarea conceptului de putere constituantă europeană WORKSHOP-UL nr. 4, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, August, 2015, p. 2.
7. Popa Liana COMPENSATION IN MEDICAL CIVIL LIABILITY – AN UTOPIA? JOURNAL OF LAW AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, ISSN 2392 – 8298, Petroleum and Gas University Publishing House of Ploieşti, Ploieşti, România, Octombrie, 2014, p. 145-155
Analiză privind răspunderea civila delictuală si răspunderea penală în contextul uniformizării dreptului la nivel european WORKSHOP-UL nr. 1, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Septembrie, 2014
Uniformizarea legislaţiei cu privire la răspunderea statului Conferinţa internaţională “Uniformizarea dreptului – efecte juridice si implicaţiile sociale, politice si administrative “, Iaşi, 23-25 oct, 2014, Ed. Hamangiu, ISBN 978-606-27-0138-3 p. 429-435
Metode şi tehnici de investigare ştiinţifică utilizate în aprofundarea studiului privind conexiunile şi interferenţele dintre răspunderea civilă delictuală şi răspunderea penală în sistemul de drept român si elveţian WORKSHOP-UL nr. 2, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Decembrie, 2014, p. 2.
Răspunderea civilă a medicului – între legalitate şi normalitate Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică (Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization), ISBN 978-606-27-0222-9, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, Aprilie, 2014, p. 55-60.
Răspunderea civilă delictuală – armonizarea legislaţiei si reformarea instituţiei CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 36.
Identificarea bunelor practici din domeniul de circumscriere a studiului aspupra conexiunilor şi interferenţelor între răspunderea civila delictuală şi răspunderea penală în sistemul de drept român si elveţian. Strategii de implementare in sistemul administratiei publice central si locale WORKSHOP-UL nr. 3, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 2.
Răspunderea civilă a medicului – între legalitate şi normalitate

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

”DREPTUL ÎNTRE MODERNIZARE ŞI TRADIŢIE. IMPLICAŢII ASUPRA ORGANIZĂRII JURIDICE, POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI DE ORDINE PUBLICĂ”, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015, p. 5.

8. Retea Oana-Nicoleta Repere istorice şi actuale în societatea contemporană cu privire la nume, Constituţia şi societatea contemporană Constitution and contemporary society , ISBN 978-606-28-0085-7, Ed. Universitară, Bucureşti, România, Decembrie, 2014, p. 398-406.
Aspecte privind armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul la nume în context naţional şi european WORKSHOP-UL nr. 1, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, 22-26 Septembrie, 2014
Dreptul la nume - Atribut de identificare. Drept al personalităţii Uniformizarea dreptului-efecte juridice şi implicaţiile sociale, politice şi administrative / Uniformisation of the law-legal effects and social , political, administrative implications, Ed. Hamangiu, Iaşi, 23-24.10.2014,România, ISBN 978-606-27-0138-3 . PP.19-26,
Scurt istoric al reglementărilor din România cu privire la dreptul la nume Conferinţa naţională cu participare internaţională ”Conjuncturi şi direcţii noi în dezvoltarea economică, ed. IV”, Bucureşti, Romania, Noiembrie, 2014, p. 22.
Repere istorice şi actuale în societatea contemporană cu privire la nume Conferinţa internaţională „ Constituţia şi societatea contemporană”, Bucureşti, Romania, Decembrie, 2014, p. 2.
Metode şi tehnici de cercetare utilizate în cercetarea reglementărilor dreptului la nume WORKSHOP-UL nr. 2, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Decembrie, 2014, p. 2.
Aspecte privind armonizarea legislaţiei cu privire la dreptul la nume în context naţional şi european Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, România, nr. Supliment, Martie, 2015, 73-80. [EBSCO]
Right to A Name. Insight into the Evolution of Legal Provisions

Journal of Law and Administrative Sciences, ISSN 2392-8298, Publishing House Petroleum and Gas University of Ploiesti, Ploieşti, România, nr. 3/2015, Martie, 2015, 168-179.

[SSRN, HeinOnline]

Atribuirea numelui de familie copilului.Aspecte naţionale şi europene Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică (Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization), ISBN 978-606-27-0222-9, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, Aprilie, 2014, p. 15-23.
„Resonable” Grounds for Name through Administrative Procedure Journal of Law and Administrative Sciences (JOLAS), ISSN 2392-8298, Petroleum and Gas University Publishing House of Ploieşti, Ploieşti, România, nr. special 2015, mai,   2015, p. 631-640.
Unpacking the Right to a Name: A Diachronical Legal Analysis of the Administrative System and Regulations Revista de Ştiinţe Politice, ISSN: 365-374, Ed. Universitaria, Craiova, România, nr. 46/2015, IUNIE, 2015, p. 356-364.
Legal Protection of the Name European Union’s History, Culture and Citizenship, ISSN 2360-1841, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, România, mai, 2015, p. 384-389.
Unpacking the Right to a Name: A Diachronical Legal Analysis of the Administrative System and Regulations Debates on globalisation. Approaching national identity through intercultural dialogue, ISBN: 987-606-93692-5-8, Ed. ARHIPELAG XXI Press, Targu-Mures, România, IUNIE, 2015, p. 508-516.
Dreptul la nume în viziunea jurisprudenţei europene CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 24.
Atribuirea numelui de familie copilului.Aspecte naţionale şi europene CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ”DREPTUL ÎNTRE MODERNIZARE ŞI TRADIŢIE. IMPLICAŢII ASUPRA ORGANIZĂRII JURIDICE, POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI DE ORDINE PUBLICĂ”, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015, p. 6.
Right to a Name. Administrative System and Its Implications FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINY, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 53.
Identificarea bunelor practici în legătură cu dreptul la nume. Strategii de implementare privind schimbarea numelui pe cale administrativă WORKSHOP-UL nr. 3, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 2.
Legal Protection of the Name “European Union’s History, Culture and Citizenship”, Pitesti, România, mai, 2015, p. 31.
Dreptul la nume - implicatii practice, socio-politice, estimate. Efecte si rezultate cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa WORKSHOP-UL nr. 4, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, August, 2015, p. 2.
What’s in a name? International Conference „State & Sociaety in Europe”8th edition, Craiova, Romania, Octombrie-Noiembrie, 2015, p. 19.
9. Săuleanu (Găloi) Silvia Elena Regulamentul Parlamentului European cu privire la finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor afiliate acestora Iustitia, Nr. 1/2014, Editura Universul Juridic, Craiova, România, ISSN 2068-6145, pag. 85-86.
Consideraţii generale cu privire la regimul juridic al înfiinţării şi funcţionării fundaţiei VOLUMUL Studii şi cercetări juridice europene, 2014, Editura Universul Juridic, Timişoara, România, pag 250-256.
Legal status of professionals under the sway of the new Romanian Civil Code SGEM Conference on Political Sciences Law, Finance Economics & Tourism, Conference proceedings, ISBN 978-619-7105-25-4, ISSN 2367-5659, Editura STEF92 Ltd., Sofia, Bulgaria, Volume I, Septembrie, 2014, pag. 671-680
Consideraţii generale cu privire la regimul juridic al înfiinţării şi funcţionării fundaţiei Conferinţa internaţională a doctoranzilor în drept, Studii şi cercetări juridice europene, 2014, Editura Universul Juridic, Timişoara, România, pag 250-256.
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european a fundaţiilor afiliate partidelor politice Workshop nr. 1, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, România, Septembrie, 2014, pag. 2
Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european a fundaţiilor afiliate partidelor politice WORKSHOP-UL nr. 2, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Decembrie, 2014, p. 1.
Deturnarea scopului asociaţiilor şi fundaţiilor în cazul înfiinţării barourilor paralele Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, România, nr. Supliment, Martie, 2015, 81-85. EBSCO]
Conducerea şi controlulul fundaţiilor Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică (Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization), ISBN 978-606-27-0222-9, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, Aprilie, 2014, p. 119-123.
Răspunderea fondatorilor pentru datoriile fundaţiilor CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 35.
Conducerea şi controlulul fundaţiilor CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ”DREPTUL ÎNTRE MODERNIZARE ŞI TRADIŢIE. IMPLICAŢII ASUPRA ORGANIZĂRII JURIDICE, POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI DE ORDINE PUBLICĂ”, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015, p. 6.
Scurte consideraţii în ceea ce priveşte conducerea şi controlul fundaţiilor WORKSHOP-UL nr. 3, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 2.
Răspunderea membrilor asociaţi pentru datoriile asociaţiilor şi fundaţiilor WORKSHOP-UL nr. 4, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, August, 2015, p. 2.
10. Voinea Relu Eduard Dreptul la viaţa privată - reforma Uniunii Europene cu privire la protejarea datelor personale Conferinţa internaţională ”Reformele privind consolidarea statului de drept în ţările europene”, Sibiu, 5/6 iunie 2014 .
Dreptul la viaţa privată – noutate în dreptul civil român şi implicaţiile socio-politice ale nerespectării lui WORKSHOP-UL nr. 1, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Septembrie, 2014
Protejarea dreptului la viaţa privată prin noi reglementări penale Simpozionul internaţional ”Paradigma demnităţii umane între simplificare şi misificare: analiză teologică, filosofică şi juridică”, 6 octombrie 2014, Craiova
Dreptul la viaţă privată – tradiţii constituţionale în statul român Conferinţa internaţională „Tradiţiile democratice ale poporului român şi idealurile Revoluţiei din decembrie 1989”, Craiova, 13-15 Octombrie 2014.
Modernizarea legislaţiei naţionale prin reglementarea dreptului la viaţă privată în noul Cod Civil Conferinţa Internaţională ”Uniformization of the law – legal effects and social, political, administrative implications”, Iaşi, 23-25 octombrie 2014 , în volumul ”Uniformizarea dreptului. Efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi administrative”, Ed. Hamangiu, 2014, ISBN 978-606-27-0138-3, pag.11-19
Metode şi tehnici de cercetare utilizate în cercetarea reglementărilor dreptului la viaţă privată WORKSHOP-UL nr. 2, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Decembrie, 2014, p. 3.
Dreptul la viaţă privată – reforma Uniunii Europene cu privire la protejarea datelor personale

ACTA Universitatis Lucian Blaga, ISSN 1582-4608, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, România, Supliment, Aprilie, 2015, p. 196-204.

[EBSCO, CEEOL, HeinOnline]

Graniţa dintre exercitarea dreptului la viaţă privată şi încălcarea lui Dreptul între modernizare şi tradiţie. Implicaţii asupra organizării juridice, politice, administrative şi de ordine publică (Law between modernization and tradition. Implications for the legal, political, administrative and public order organization), ISBN 978-606-27-0222-9, Ed. Hamangiu, Bucureşti, România, Aprilie, 2014, p. 427-433.
Social and Political Implications of the Infringement of the Right to Private Life

Revista de Ştiinţe Politice, ISSN: 365-374, Ed. Universitaria, Craiova, România,

nr. 47/2015, AUGUST, 2015, p. 187-195.

Stabilitate şi reformă privind demnitatea persoanei şi viaţa sa privată CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ BIENALĂ „SISTEMUL JURIDIC ÎNTRE STABILITATE ŞI REFORMĂ”, Craiova, Romania, Martie, 2015, p. 23.
Graniţa dintre exercitarea dreptului la viaţă privată şi încălcarea lui

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

”DREPTUL ÎNTRE MODERNIZARE ŞI TRADIŢIE. IMPLICAŢII ASUPRA ORGANIZĂRII JURIDICE, POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI DE ORDINE PUBLICĂ”, Bucureşti, Romania, Aprilie, 2015, p. 7.

Social and political implications of violations of the right to privacy FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE AFTER COMMUNISM. EAST AND WEST UNDER SCRUTINY, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 24.
Bune practici în respectarea dreptului la viaţă privată. Strategii de implementare în sistemul administraţiei publice centrale şi locale WORKSHOP-UL nr. 3, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, Aprilie, 2015, p. 3.
Dreptul la viaţă privată – efecte şi rezultate asupra sistemului socio-politic şi administrativ WORKSHOP-UL nr. 4, „Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ”, Craiova, Romania, August, 2015, p. 2.
11 Efrim Dragoş-Alexandru

Rezumat şi comentariu al hot. CEDO, Marea Cameră, din 18 martie 2011 privind

cererea nr. 30814/06, pronunţată in cauza Lautsi şi alţii contra Italiei

Autori: Ciprian Ionuţ Cioroianu şi Dragoş-Alexandru Efrim

Revista:

Pandectele Române, ISSN: 1582-4756, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 3, martie, 2011, nr. paginilor 24.

„Rezumat şi comentariu hot. Judecătoria Craiova, Obiect: validare poprire”,

Autori: Dragoş-Alexandru Efrim şi Ciprian Ionuţ Cioroianu

Revista:

Pandectele Române, ISBN: 1582-475601103, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 4, aprilie, 2011, pag. 222-238.

Rolul autorităţilor administrative locale în înfăptuirea funcţiei educative a statului”,

Autor: Dragoş-Alexandru Efrim

Proceedings:

Conferinţa naţională “Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor”,

Bucureşti, România, ISBN 978-973-127-607-6, septembrie 2011, pag. 192-210.

Conferinţa naţională “Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor”,

Craiova, România, septembrie 2011, p.2.

„The new Romanian Legal Framework for Minorities’ Education”,

Autori: Dragoş-Alexandru Efrim şi Gabriela Zanfir

Proceedings:

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, ISBN 978-973-53-0624-3, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2011, pag. 85-92.

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, Târgu-Mureş, România, Octombrie, 2011, pagină din programul conferinţei cu lucrarea: 4.

„De la educaţie către un drept la educaţie”,

Autor: Dragoş-Alexandru Efrim

Conferinţa naţională a doctoranzilor “Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, România, 25 februarie 2012, p.5.

„The Realization of the Right to Education in Post-communist Romania”,

Autor: Dragoş-Alexandru Efrim

Second International Conference “After Communism. East and West under Scrutiny”,

Craiova, România, 2-3 martie 2012, p.3.

12 Cîncea Elena

The Importance of Electoral Education in the Context of Romania’s EU Membership”,

Autori: Cîncea Elena şi Cioroianu Ciprian Ionuţ

Proceedings:

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, ISBN 978-973-53-0624-3, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2011, pag. 77-84.

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, Târgu-Mureş, România, Octombrie, 2011, pagină din programul conferinţei cu lucrarea: 4.

Votul obligatoriu- soluţie pentru responsabilizarea electoratului?”, Cîncea Elena

Conferinţa naţională a doctoranzillor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, România,   25 februarie, 2012, p. 2

„ The evolution of Romanian electoral eystem in the post-communist period: illusions about strenghtening democracy”, Cîncea Elena

Second International Conference. After communism. East and West under scrutiny, Craiova, Romania, 2-3 March, 2012, p. 5

Proportionality or majoritarianism? In search of electoral equity,

Cîncea Elena.

2nd Bajo Palabra-UAM International Philosophy Conference:”Philosophy, Human Rights and Democracy”, IPCPHRD, Madrid, Spania, Noiembrie, 2012, pag. 2

The evolution of Romanian electoral system in the post-communist

period: illusions about strengthening democracy”, Cîncea Elena.

Revista:

Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques, ISSN: 1584-224X, Editura Universitaria,Craiova, România, nr. 35, Noiembrie 2012, p. 162-174

„Educaţia electorală- instrument de stimulare participării cetăţenilor la luarea deciziilor publice”, Cîncea Elena,

Proceedings:

Conferinţa Naţională „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, APPDC, Craiova, România, ISBN 978-606-673-002-0, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pag. 205-218.

Conferinţa Naţională „Administraţia publică şi protecţia drepturilor cetăţeneşti”, APPDC, Craiova, România, Decembrie, 2012, pag. 2

Proportionality or majoritarianism? In search of electoral equity”, Cîncea Elena.

Revista:

Bajo Palabra Revista de Filosofia/Bajo Palabra Journal of Philosophy, ISSN: 1576-3935, Bajo Palabra Philosophical Association(Asociación de Filosofía Bajo Palabra - AFBP), Madrid, Spania, II Época, Nr. 8, 2013, p. 175-190.

Can “Electoral Engineering” Bring Europe Closer

to its Citizens?”, Cîncea Elena.

Revista:

Elections to the European Parliament as a challenge for democracy. European Integration and Democracy Serie, EIDS, ISBN 978-83-7545-,Ofi cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, Polonia, vol. 2, noiembrie, 2013, p. 57-73.

13 Mihalcea (Chiper) Valentina

Limitele criticii admisibile în mass-media,

Mihalcea (Chiper) Valentina

Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 18-19 noiembrie 2011, p.8
Libertatea de exprimare şi protecţia vieţii private,   Mihalcea (Chiper) Valentina Conferinţa naţională a doctoranzilor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Workshop-ul nr.1 Craiova, România, 25 februarie 2012, p.6

Freedom of expression in post-december Romania,

Mihalcea (Chiper) Valentina

Second International Conference „After Communism. East and West under scrutiny”, Craiova, România, 2-3 martie 2012, p.4

Rezumat şi comentariu al hot. CEDO, Marea Cameră, din 18 martie 2011 privind

cererea nr. 30814/06, pronunţată in cauza Lautsi şi alţii contra Italiei

Autori: Ciprian Ionuţ Cioroianu şi Dragoş-Alexandru Efrim

Revista:

Pandectele Române, ISSN: 1582-4756, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 3, martie, 2011, nr. paginilor 24.

14 Cioroianu Ciprian Ionuţ

„Rezumat şi comentariu hot. Judecătoria Craiova, Obiect: validare poprire”,

Autori: Dragoş-Alexandru Efrim şi Ciprian Ionuţ Cioroianu

Revista:

Pandectele Române, ISBN: 1582-475601103, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 4, aprilie, 2011, pag. 222-238

„The Importance of Electoral Education in the Context of Romania’s EU Membership”,

Autori: Cîncea Elena şi Cioroianu Ciprian Ionuţ

Proceedings:

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, ISBN 978-973-53-0624-3, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2011, pag. 77-84.

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, Târgu-Mureş, România, Octombrie, 2011, pagină din programul conferinţei cu lucrarea: 4.

„Construirea noţiunii de cetăţenie europeană în cadrul Comunităţilor şi Uniunii Europene – o perspectivă istorică”,

Autor: Cioroianu Ciprian Ionuţ

Conferinţa naţională a doctoranzilor “Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, România, 25 februarie 2012, p.4.

Regementarea Daunelor Morale In Sistemul Legislativ Romanesc

Corneanu Florin/ Florescu Alexandra

Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 18-19 noiembrie 2011, p.5

Repararea Daunelor Morale Prin Despagubiri Banesti/ Repairing Moral Damages With Compensations Constaining In Money Compensations

Corneanu Florin

Conferinţa naţională a doctoranzilor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Workshop-ul nr.1 Craiova, România, 25 februarie 2012, p.5

Regulating Moral Damages Before And After The Communist Regime In Romania

Corneanu Florin

Second International Conference „After Communism. East and West under scrutiny”, Craiova, România, 2-3 martie 2012, p.5
Regulateing Moral Dammages before and after the Communist Regime in Roumania ”, Corneanu Florin.

Revista:

Revue des Sciences Politiques, ISSN:1584-224X, Editura Universitaria Craiova, Romania, Vol I, Nr. 35 februarie 2013, p. 60-66.

Liberty Privation, Esential right of a person

Corneanu Florin

A treia comferinta internationala dupa Comunism. Estul si vestul la analiza, Craiova, Romania, 5-6 aprilie 2013, p10

Caracterul disponibil al actiunii civile in cadrul procesului penal

Corneanu Florin

Comferinta Internationala Bienala. Sistemul Juridic Intre Stabilitate si Reforma, Craiova, Romania, 26-27 aprilie 2013, p 6
Reglementarea Daunelor Morale in Sistemul Legislativ Romanesc ”, Corneanu Florin.

Revista:

Revista de Stiinte Juridice, ISSN:1454-3699, Editura Universul Juridic Bucuresti, Romania, Vol I, Nr. 2 aprilie 2013, p. 185-190.

Liberty Privation-Essential Right of a Person ”, Corneanu Florin.

Revista:

Revue des Sciences Politiques, ISSN:1584-224X, Editura Universitaria Craiova, Romania, Vol I, Nr. 37-38 iulie 2013, p. 33-40.

Repararea Daunelor Morale Prin Despagubiri Banesti/Repairing Moral Damages with Compensations Constaining In Money Compensations ”, Corneanu Florin.

Revista:

Cercetari Doctorale In Romania Prin Sprijin European, ISBN: 978-606-567-187-4, Editura Alma Craiova, Romania, Vol I, Iulie 2013, p. 288-295.

15 Florescu Alexandra

Regementarea Daunelor Morale In Sistemul Legislativ Romanesc

Corneanu Florin/ Florescu Alexandra

Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, 18-19 noiembrie 2011, p.5
Principiul neretroactivitatii legii penale-consecinta-, Florescu Alexandra Conferinţa naţională a doctoranzillor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, România,   25 februarie, 2012, p.5
Juridical security after 1989-predictability of normative changes, Alexandra Florescu Second International Conference. After communism. East and West under scrutiny, Craiova, Romania, 2-3 March, 2012, p. 4
16 Zanfir Gabriela Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal – Gabriela Zanfir

Revista:

Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Universul Juridic, România, nr. 2, decembrie, 2010, 9.

Cauza C-402/09, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Tribunalul Sibiu, prin decizia din 18 iunie 2009, primită de Curte la 16 octombrie 2009, în procedura Ioan Tatu împotriva Statului român prin Ministerul Finanţelor şi Economiei, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Finanţelor Publice Sibiu, Administraţiei Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului (Rezumat şi comentariu), Zanfir Gabriela

Revista:

Pandectele Române, ISBN: 1582-475601103, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 8, august 2011, p. 225 - p. 245.

Aplicarea jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în hotărârile instanţelor interne. Marca. Acţiune privind interzicerea utilizării numelui comercial înregistrat ca marcă anterior. (Î.C.C.J., decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011, secţia civilă şi de proprietate intelectuală), Zanfir Gabriela

Revista:

Pandectele Române, ISSN: 1582-4756, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 9, septembrie 2011, p. 155 - p. 163.

Liberul acces la informaţii publice: ce este public, ce are caracter personal şi ce este clasificat?, Zanfir Gabriela

Proceedings:

Conferinţa naţională “Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor”,

Bucureşti, România, ISBN 978-973-127-607-6, septembrie 2011, p. 211 - p. 245.

Liberul acces la informaţii publice: ce este public, ce are caracter personal şi ce este clasificat?, Zanfir Gabriela  

Conferinţa naţională “Democraţia participativă locală şi informarea cetăţenilor”,

Craiova, România, septembrie 2011, p.2

Curtea Constituţională a României şi procedura întrebărilor preliminare. De ce nu?, Zanfir Gabriela

Revista:

Revista Română de Drept European, ISSN: 2068-8083, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 5, septembrie-octombrie 2011, p. 82 - p. 97.

Cultura dreptului european: drept şi politică în Uniunea Europeană, Bucureşti, România, octombrie, 2011, p. 2

The new Romanian Legal Framework for Minorities’ Education, Efrim Dragoş Alexandru, Zanfir Gabriela

Proceedings:

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, Târgu-Mureş, România, ISBN 978-973-53-0624-3, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2011, pag. 85-92.

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISPIE, Târgu-Mureş, România, Octombrie, 2011, pagină din programul conferinţei cu lucrarea: 4.

How Literature Anticipated the Emergence of the Surveillance Society. Is there any Privacy Left?, Zanfir Gabriela

Human Rights, Literature, the Arts and Social Sciences, HRLASS, Mount Pleasent, Michigan, SUA, noiembrie, 2011, p.5 .

Directiva 89/552/CEE a Televiziunii fără frontiere. Posibilitatea unui stat membru de a interzice pe teritoriul său activitatea unui emiţător de televiziune stabilit într-un alt stat membru. Motiv întemeiat pe o înţelegere adusă între popoare.Noţiunea de rasă în dreptul european (CJUE, Hotărârea în Cauzele conexate C-244/10 şi C-245/10 Mesopotamia Broadcast şi Roj TV), Zanfir Gabriela

Revista:

Pandectele Române, ISSN: 1582-4756, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, România, nr. 12, decembrie 2012, p. 232 - p. 246.

Premisele unui drept subiectiv la protecţia datelor private: de la Idee, la consacrarea în dreptul civil român, Zanfir Gabriela

.

Conferinţa naţională a doctoranzilor „Cercetări doctorale în România prin sprijin european”, Craiova, România, februarie, 2012, pagină din programul conferinţei cu lucrarea: 2.

„Big Brother” in a Post-Communist Era. A Radiography of the Protection of Private Life in an European Romania, Zanfir Gabriela

After Communism. East and West unde Scrutiny, Craiova, Romania, Martie, 2012, p. 2

EU and US Data Protection Reforms. A comparative view, Zanfir Gabriela

European Integration Realities and Perspectives, EIRP, Galati, Romania, ISSN 2067-9211, vol. 7, mai, 2012, pp. 217-223.

European Integration Realities and Perspectives, EIRP, Galati, Romania, mai, 2012, p. 26.

The Right to Data Portability in the Context of the EU Data Protection Reform, Zanfir Gabriela

International Data Privacy Law, ISSN 2044-3994, Oxford University Press, Marea Britanie, Vol. 2, Nr. 3, August, 2012, pp. 149-162.

Big Brother” in a Post-Communist Era. A Radiography of the Protection of Private Life in an European Romania,

Zanfir Gabriela

Revista de Ştiinţe Poltiice, ISSN1584-224x, Editura Universitaria, octombrie, 2012, pp.330-351.

The Hesitating Steps of the Romanian Courts towards the Judicial Dialogue with CJEU, Madalina Bianca Moraru, Gabriela Zanfir, Dragoş Efrim

National Courts vis-a-vis EU law: New Issues, Theories and Methods, Florenţa, Italia, noiembrie, 2012, p. 5.

Beyond dignity and liberty: In fact, the right to privacy stands on free will,

Gabriela Zanfir

II International Philosophy Conference: „Philosophy, Human Rights and Democracy”, Madrid, Spania, noiembrie, 2012, 1.

Dreptul la informare in contextul protectiei datelor personale,

Zanfir Gabriela

Administraţia Publică şi Protecţia Drepturilor Cetăţeneşti, APPDC, Bucureşti, Romania, ISBN 978-606-673-002-0, decembrie, 2012, pp.176-204.

Administraţia Publică şi Protecţia Drepturilor Cetăţeneşti, APPDC, Craiova, Romania, decembrie, 2012, p. 4.

17.

Călin Diana Nicoleta

Women’s Right to Education: Basic Requirement for the Development of a Society,

Călin Diana Nicoleta,

International Symposium Performance and Innovation in Education”, ISBN 978-973-53-0624-3,   Editura Risoprint, Targu-Mures, Romania, volumul „International Symposium Performance and Innovation in Education”, 28-29 octombrie 2011, pag.73-76

International Symposium Performance and Innovation in Education”, Târgu-Mureş, România,   28-29 octombrie 2011, pag. 4

Legal Liability of the Romanian State for Violation of the Principle of Equality as Non-Discrimination based on Gendre, Sperilă

(Crăciunescu) Mariana-Daniela, Călin Diana-Nicoleta

Conferinţa internaţională Educaţie şi Creativitate bazată pe cunoaştere, ISBN 978-606-8002-59-0, Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucureşti, România, volumul Education and Creativity for a Knowledge Society,  11-12 noiembrie 2011, 161-165

Conferinţa internaţională Educaţie şi creativitate bazată pe cunoaştere, Bucureşti, România, 11-12 noiembrie 2011

Raspunderea juridica in materia drepturilor femeilor, Călin Diana-Nicoleta,

Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela

Simpozionul International „Sistemul Juridic intre Stabilitate si Reforma”, Craiova, Romania, 18-19 noiembrie 2011, p.8

Impact of Passing from Communism to Democracy over Women’s Rights

Călin Diana Nicoleta

Second international conference „After Communism East and West Under Scrutiny”, Craiova, Romania, 2-3 martie 2012, p. 4
18. Pescaru Irina- Alina

Discreditarea reprezentării

Pescaru Irina- Alina

Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, vol.20, nr. 1/2011, p. 213-223.

The influence of education upon the discreditation of representation

Pescaru Irina- Alina

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISBN 978-973-53-0624-3, Risoprint, Cluj-Napoca ,România, volumul „International Symposium Performance and Innovation in Education”, octombrie 2011, pag.99-104.

The influence of education upon the discreditation of representation

Pescaru Irina- Alina

International Symposium Performance and Innovation in Education”, Târgu-Mureş, România, octombrie 2011, pag. 4.

From the personification of power to the discreditation of political representation”  

Pescaru Irina- Alina

Second International Conference After Communism. East and West under scrutiny”, Craiova, România, martie 2012, p. 5.

Political culture – an important factor in societyʼs development”  

Pescaru Irina- Alina

The International Conference European Unionʼs History, Culture and Citizenship”, Piteşti, România, mai 2012, p. 70.

„ From the Personification of the Power to the Discredit of Political Representation

Pescaru Irina- Alina

Revista de Ştiinţe Politice/ Revue des Sciences Politiques, ISSN: 1584-224X, Universitaria, Craiova,România, volumul „From the Personification of the Power to the Discredit of Political Representation”, nr. 35, decembrie 2012, pag.132-141.

19. Bălăşoiu G. Adriana Florina

Decizia nr. 1.112 din 8 septembrie 2009 cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27, ain.2, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură

Fiscală.

Bălăşoiu G. Adriana Florina

Revista:

Revista Română de Jurisprudenţă, ISSN: 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, vol. 5, luna octombrie, 2009, pag. 46-50.

Note la deciziile Curţii Constituţionale nr. 2 din 12 ianuarie 2010, nr. 23 din 12 ianuarie 2010, nr. 142 din 25 februarie 2010

Bălăşoiu Adriana-Florina 3 ARTICOLE

Revista:

Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 1/2010, ISSN: 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, pp. 54-55, 55-57, 57-58.

Note la deciziile Curţii Constituţionale nr. 993 din 8 iulie 2010, nr. 997 din 8 iulie 2010, nr. 1014 din 8 iulie 2010

Bălăşoiu Adriana-Florina 3 ARTICOLE

Revista:

Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 3-4/2010, ISSN: 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, pp. 20-21, 25-26, 35-37.

Note la deciziile Curţii Constituţionale nr. 188 din 2 martie 2010, nr. 872, 873, 874 din 25 iunie 2010

Bălăşoiu Adriana-Florina 2 ARTICOLE

Revista:

Revista Română de Jurisprudenţă, nr. 2/2010, ISSN: 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, pp. 64-66, 110-113.

Problemele fiscale şi referendumul

Bălăşoiu Adriana-Florina

Revista:

Revista de Ştiinţe Juridice. Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale. Referendumul şi democraţia,Vol. 20, nr. 1/2011, ISSN: 1454-3699, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, pp. 156-162.

Unele aspecte privind dreptul la apărare în cadrul procedurilor administrative şi fiscale Bălăşoiu Adriana-Florina Simpozionul Internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă” , Craiova, România, noiembrie 2011, Organizatori: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Centrul de Cercetări Juridice Fundamentale
20. Popescu Alexandra Mirela

Transsexualismul- stare conflictuală a identităţii sexuale

Popescu Alexandra Mirela

Revista Pandectele Române, ISSN 1582-4756, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, România, Nr. 4, aprilie, 2011, p.p. 95-104

The contribution of non-discrimination principle in the definition of sexual orientation in national and international law

Popescu Alexandra Mirela

Volume of:

THE INTERNATIONAL CONFERENCE“EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”4th Edition, ISBN: 978-606-560-197-0,

Piteşti, România, mai, 2011,p. 664.

THE INTERNATIONAL CONFERENCE“EUROPEAN UNION’S HISTORY, CULTURE AND CITIZENSHIP”4th Edition, Piteşti, România, mai, 2011, p.664.

Referendumul naţional- controlat de iure, necontrolabil de facto

Popescu Alexandra Mirela

Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Bucureşti, România, Vol. 20, Nr. 1, 2011, p.p. 91-103

Homosexualitate. Religie. Drept Popescu Alexandra

Ediţia a V-a a Conferinţei anuale a Departamentului de Drept din cadrul Universităţii AGORA Oradea, Dreptul şi religia, Oradea, România, octombrie, 2011

Reevaluarea marjei de apreciere a statelor europene privind minoritarii sexuali în lumina dispoziţiilor CEDO

Popescu Alexandra Mirela

Simpozionul internaţional „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, noiembrie, 2011

Norme si practici educationale in contextul activismului feminist romanesc

Pandectele Romane, ISSN 1582-4756, Wolters Kluwer, Bucuresti, Romania, Nr. 12, Decembrie, 2012, p.p.116-124.

Identitatea sexuala intre datul biologic si manifestarea vointei

Conferinta Internationala Anuala a Universitatii Mihail Kogalniceanu, Iasi, Romania,25-26 mai 2012

O noua abordarea a dreptului la casatorie in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului

Revista Dreptul, ISSN 1018-0435, Universul Juridic, Bucuresti, Romania, Nr. 7, Iulie, 2012, p.p.138-144.

Reticenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in solutionarea cererilor ridicate de minoritarii sexuali

Revista de Drept Public, ISSN 1224-4872, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, Romania, nr. 4/2012, P.P. 97-103

21. Albăstroiu S. Roxana Gabriela

Schimbările aduse de noul Cod Civil în dreptul familiei – Regimul matrimonial primar

Albăstroiu S. Roxana Gabriela

Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană – Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională organizată de Academia Română, institutul de cercetări juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” Bucureşti, România, aprilie, 2010, poziţia 15

Interpretarea consensuală a actelor administrative în lumina aderării României la Uniunea Europeană

Albăstroiu S. Roxana Gabriela, Lazăr Irina

Revista:

Studii şi cercetări juridice europene, vol. II, Drept Public,ISBN, Editura ,Timişoara, România, luna aprilie, 2010, pag. 22-31

La convention matrimoniale, une forme de liberte garanti par le noveau Code Civil

Albăstroiu S. Roxana Gabriela

The European Union – Establishment and Reforms, Ref. 07/0120, Agreement nr. 2007-1400/001-001 JEA JEACH, Piteşti, România, mai, 2010, pag. 56
Conceptul de „mamă surogat” între dreptul de a dispune de propriul corp şi interesul superior al copilului, Albastroiu Roxana Gabriela

Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2010, Editura Universul Juridic, Bucuresti, decembrie 2010, ISSN: 1454-3699, p. 76-82

Schimbările aduse de Noul Cod civil în dreptul familiei,

Albăstroiu Roxana Gabriela, Lazăr Marina Irina

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională "Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu", aprilie 2011, Bucureşti, Editura Universul Juridic, ISBN: 978-973-127-469-0, p. 103-109
Codul familiei între realitatea practică şi înfăţişarea ideologică, Albastroiu Roxana Gabriela. Sesiunea de comunicări ştiinţificeJustiţie, Stat de drept şi cultură juridică, 13 mai 2011 Bucureşti, Academia Română, Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, ISSN: 978-973-127-469-0, p. 103-109.
La loi – le fondement pour les valences d'un Code, Albastroiu Roxana Gabriela Conferinţa internaţională cu tema Istorie, Cultură, Cetăţenie în Uniunea Europeană, 13-14 mai 2011, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, p. 53
La loi – le fondement pour les valences d'un Code, Albastroiu Roxana Gabriela Volumul Istorie, Cultură, Cetăţenie în Uniunea Europeană, mai 2011, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, ISBN: 978-606-560-197-0, p. 622-626
The family law between the need for his own dynamic and the desire to armonize, Albastroiu Roxana Gabriela, Dumitru Ramona Florina Conferinţa internaţională Societatea intemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane, secţiunea Repere europene în noile coduri româneşti, 10-11 iunie 2011, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, p. 9
Evoluţia referendumului în filosofia politică a lui Jean-Jacques Rousseau, Albastroiu Roxana Gabriela

Revista de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2011, vol. 20, „Referendum şi democraţie”, Editura Universul Juridic, Bucuresti, iunie 2011, ISSN: 1454-3699, p. 17-32

The family law between the need for his own dynamic and the desire to armonize, Albastroiu Roxana Gabriela, Dumitru Ramona Florina Societatea intemeiată pe cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane, secţiunea Repere europene în noile coduri româneşti, 10-11 iunie 2011, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Editura Universul Juridic, ISBN: 978-973-127-571-0, p. 211-219
The religious element in the evolution of family law, Albastroiu Roxana Gabriela, Olah Lavinia Conferinţa anuală Dreptul şi religia, 20-21 octombrie 2011, Departamentul de drept din cadrul Universităţii AGORA, Oradea, International Jurnal of Juridical Sciences, vol. 8, nr. 2/2011, Agora University Press
The religious element in the evolution of family law, Albastroiu Roxana Gabriela, Olah Lavinia International Jurnal of Juridical Sciences, vol. 8, nr. 2/2011, Agora University Press, Oradea, ISSN: 1843-570X, E-ISSN: 2067-7677
Codul familiei între realitatea practică şi înfăţişarea ideologică, Albastroiu Roxana Gabriela. Justiţie, Stat de drept şi cultură juridică, octombrie 2011 Bucureşti, Academia Română, Institutul de cercetări juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Editura Universul Juridic, ISSN: 978-973-127-469-0, p. 103-109.
Necesitatea codificării – percepută sau nu la nivel sacial, Albăstroiu Roxana Gabriela, Dumitru Ramona Florina Simpozionul internaţional "Sistemul juridic între stabilitate şi reformă", Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Craiova, 18-19 noiembrie 2011, p. 5

Noile Coduri – tradiţie şi modernitate în post-comunism,

Albăstroiu Roxana Gabriela

International Conference "Tradition and reform in the Romanian society. European Highlights", Centrul de Cercetări Sociale şi Umaniste, Asociaţia Lumen, Iaşi, 25 aprilie 2012, ISBN 978-973-166-307-4.

Interdependenţa şi independenţa soţilor potrivit noului Cod civil,

Ghiţă Oana,

Albăstroiu Roxana Gabriela

Pandectele Române, ISSN 1582-4756, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, nr. 4/2012, pp. 104-117.

The Law – The Source of Codification,

Albăstroiu Roxana Gabriela

International Scientific Conference "Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty", Centrul de Cercetări Sociale şi Umaniste, Editura Lumen, Iaşi, 21 mai - 3 iunie 2012, ISBN 973166312-6.

The New Codes – Tradition and Modernity in the Post-

Communism,

Albăstroiu Roxana Gabriela

Jurnalul de Studii Juridice, ISSN 1841-6195, e-ISSN: 2067-8509, Supplimentary Issue 4, nr. 1-2, iunie 2012, Editura Lumea, Iaşi, pp. 125-142.

22. Sperila (Craciunescu) Mariana Daniela

Notă asupra Deciziei nr. 998/2010 a Curţii Constituţionale a României,

Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela

Revista Română de Jurisprudenţă, ISSN 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, nr.3-4/2010, p. 27-28

Notă asupra Deciziei nr. 1006/2010 a Curţii Constituţionale a României ,

Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela

Revista Română de Jurisprudenţă             , ISSN 1844-6450, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, nr.3-4/2010, p. 31-32

„ Influenţa regimului politic asupra responsabilităţii juridice

Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela

Pescaru Irina- Alina

Simpozionul Internaţional “Sistemul juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, noiembrie 2011, p. 11.

Legal Liability of the Romanian State for Violation of the Principle of Equality as Non-Discrimination based on Gendre,

Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela, Călin Diana-Nicoleta

Conferinţa internaţională Educaţie şi creativitate bazată pe cunoaştere, Bucureşti, România, ISBN 978-606-8002-59-0, ISSN 2248-0064 volumul Education and Creativity for a Knowledge Society,  11-12 noiembrie 2011,   p.161-165

Conferinţa internaţională Educaţie şi creativitate bazată pe cunoaştere, Bucureşti, România, ISBN

978-606-8002-59-0, ISSN 2248-0064 volumul Education and Creativity for a Knowledge Society,  11-12 noiembrie 2011,   p.161-165

“Răspundere şi responsabilitate în   cazul referendumului” Sperilă (Crăciunescu) Mariana-Daniela 

Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699, Editura Universul Juridic, Bucureşti, România, vol.20, nr. 1/2011, p.104-118

23. Mitoiu Janiana

Education, basis of administrative reform awareness

Mitoiu Florentina Janina

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, ISBN 978-973-53-0624-3, Risoprint ,Cluj Napoca, România,   volumul „International Symposium Performance and Innovation in Education”, octombrie 2011, pag.93-98.

International Symposium „Performance and Innovation in Education”, Târgu-Mureş, România, octombrie 2011, pagina 4.

Reforma administrativ-teritorială a României”,

Mitoiu Florentina Janina

Simpozion Internaţional „Sistemul Juridic între stabilitate şi reformă”, Craiova, România, noiembrie, 2011,

pagina 7.

"Influences of the transition period on administrative-territorial organization of Romania"

Mitoiu Florentina Janina

Second International Conference „After Communism. East and west under scrutiny”, România, Craiova, martie 2012, pagina 2.

„Regional development, regionalism and regionalization in Romania”

Mitoiu Florentina Janina

„Istorie, cultură, cetăţenie în Uniunea Europeană”, Piteşti, mai, 2012, pagina 67

„The protection of national minorities in european framework. Romania, a model of european integration?"

Mitoiu Florentina Janina

„Perspective şi provocări în dreptul secolului XXI”, Oradea, România, octombrie, 2012, pagina 11

Influences of the transition period on administrative-territorial organization of Romania”

Mitoiu Florentina Janina

Revista:

Revista de stiinte politice, (revue des sciences politiques), ISSN 1584-224X, Editura Universitaria, Anul IX, 2012, paginile 184-191

„Reforma administrativ-teritorială în România”,

Mitoiu Florentina JaninA

Revista:

Revista de Ştiinţe Juridice, ISSN 1454-3699,Editura Universul juridic, Craiova, România, Nr.2/2012, p.215-226

„The protection of national minorities in european framework. Romania, a model of european integration?"

Mitoiu Florentina Janina

Revista:

Agora international Journal of Juridical Sciences, ISSN 1843570X, Oradea, Romania, Nr.1/2013, p. 95-102.

24. Murgu Elena Cristina Juridicizarea conceptului de ’’conflict’- perspectiva conflictului juridic de natură constituţională; Murgu Elena Cristina Conferinţa internaţională Bienală ’’Sistemul juridic între stabilitate şi reformă’ Craiova, România, 20-21 Martie, 2015.

The legal conflict of constitutional

nature – a problem of constitutional loyality?

Murgu Elena Cristina

The 8th Edition of the International Conference

State and Society in Europe

CRAIOVA, Romania, 25th of October – 5

th of November 2015

A Comparative Study on the Subjects of a Legal Conflict of

Constitutional Nature in the European Space; Murgu Elena Cristina

Revista de ŞtiinţePolitice. Revue des Sciences Politiques,

ISSN-L 1584 - 224X,

Editura Sitech Craiova, România,

nr. 49, aprile, 2016, p.22-31.

A Comparative Study on the Subjects of a Legal Conflict of

Constitutional Nature in the European Space; Murgu Elena Cristina

The 6th International Conference After Communism; East and West Under Scrutiny,

Craiova, România,

8-9 aprilie 2016

Conţinutul Conflictului Juridic de Natură Constituţională- o coordonată normativă controversată a acestei instituţii

Murgu Elena Cristina

Conferinţa Internaţională a doctoranzilor în drept, ediţia a 8-a,

Timişoara, România,

20 mai 2016

Conţinutul Conflictului Juridic de Natură Constituţională- o coordonată normativă controversată a acestei instituţii

Murgu Elena Cristina

Studii şi cercetări juridice europene

ISSN 2066-6403

Editura Universul Juridic,

Bucureşti, 2016

p.537-544